Středisko kulturních služeb Svitavy

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2015 35. ročník

Zápis z jednání poroty
35. Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie
Svitavy 2015

                                                                                                                                                        Svitavy  9. dubna 2015
Porota pracovala ve složení:

předseda     doc. MgA. Josef Ptáček
členové        PhDr. Věra Matějů
                    Jana Neugebauerová
                    MVDr. Rudolf Němeček
                    PaedDr. Milan Báča
                    MgA. Petr Vilgus Ph.D.
                    Mgr. Jaroslav Šimon
                    Mgr. Vítězslav Krejčí
                    Jan Schmolling

Tajemníci poroty Milan Sedláček, Dagmar Schulzová


Porota hodnotila:
Celkem zaslaných 1.614  snímků  od 253 autorů (+ 117 autorů v kolektivech) a 22 kolektivů 
                              
kategorie    A01-2   474 snímků    97 autorů
          kategorie    A1     734 snímků           122 autorů
          kategorie    A2     126 snímků           34 autorů      
          kategorie    B        280 snímků          22 kolektivů 
            

Porota uděluje ceny v tomto pořadí:

Kategorie A 01
1. cena   Eliška Petrů           Sama v džungli
2. cena   Linda Zouharová    Polapena, Amazonka
3. cena   Eva Otáhalová       Tělo 1, 2 

Čestné uznání  Eva Bartovičová   Podzimní ráno 1
Čestné uznání   Denisa Ondrová   Bolest
Čestné uznání   Eliška Petrů         Světélka 1-3


Kategorie A 02
neobsazena


Kategorie A1
1. cena      Jan Anděl   Červen    
2. cena   Stanislav Valnoha  Vzduchoplavci 1, 2, 5
3. cena   Jindřich Vodehnal  Bez názvu

Čestné uznání   Jaroslav Petráš    Něco o gravitaci 1, 2
Čestné uznání   Pavel Snoha        Joker 3


Kategorie A2
1. cena       Jana Vážná                Tsunami
2. cena       Jiří Kočí                      Sudičky
3. cena       Bohuše Hácová         Vylodění

Čestné uznání  Josef Sotona               K poctě J. Pollokovi
Čestné uznání   Lukáš Kala                 Vršek je dole 1
Čestné uznání   Jaroslav Kalous        Androidi
      

Kategorie B
1. cena       Fotoklub FoPa Pardubice     Útěky za štěstím

Čestné uznání   Fotokroužek ZŠ Malecí      Variace na téma Voda 1,2,3,4,5,7,9,10,12
Čestné uznání   Fotoklub ALFA Pardubice  Tekuté obrazy 1,5,7,8,10,12,14,15 

 

Cena SČF - vzpomínka na prof. L.Barana                     1. ČKFA Nekázanka                  Podoby vody

Cena Foma s r.o. Hradec Králové                                  Eva Stanovská                          Slunce 1,3

Cena IMPULS Hradec Králové                                      Stanislav Domanský, EPSA,EFIAP     Proměna

Cena časopisu FOTO                                                     Pavel Snoha                              Joker 3

Cena ZONER  PRESS                                                   Bohumír Bubílek                       Díky za každý sluneční paprsek

Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové                        Stanislav Odvářka                     V podzámčí 2,3,4 a Klidná hladina

Cena starosty města Mgr. D. Šimka                             SŠPOS Brno, FM3-T                seriál Voda 1,3,9,10,12,15

Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra                                Jiří Durdík                                   Podzim v klášterní zahradě

 


Předseda     doc. MgA. Josef Ptáček 

Členové        PhDr. Věra Matějů   
                     Jana Neugebauerová   
                     MVDr. Rudolf Němeček  
                     MgA. Petr Vilgus Ph.D.  
                     Mgr. Jaroslav Šimon  
                     PaedDr. Milan Báča   
                    Jan Schmolling   
                     Mgr. Vítězslav Krejčí  

Zapsali:        Milan  Sedláček,   Dagmar Schulzová

————————————————————————————————

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2015
35. ročník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit a Společnosti přátel fotografie.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

 

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)
Kategorie A:
A01: pro autory do 21 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A02: pro autory do 21 let – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito techniky digitální nebo analogové či kombinace obou těchto technologií)
A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito techniky digitální nebo analogové či kombinace obou těchto technologií)
Kategorie B: kolektivy
Pro rok 2015 je jednotné téma určeno pouze pro soutěž kolektivů: „Česká krajina“ (příroda, voda)
4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže  jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm, menší fotografie budou ze soutěže vyřazeny!
5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku         (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou zastupujícího autora. U kategorie A je třeba uvést na zadní straně vlevo nahoře datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.
6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně. Kategorie A01 a A02 musí mít přihlášku, ale jsou bez poplatku.
Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy (SKS), Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.
7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.–6. nebudou do soutěže přijaty.
8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2016.
9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.
10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
V každé kategorii porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech. Dále může udělit maximálně dvě čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD.
Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění
             Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO,                                                                                                                  Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele Střediska kulturních služeb města Svitavy,                                                                                                   Cena ředitelky Městského muzea a galerie ve Svitavách
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.
IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty:                                                  do  1. března 2015
Příjem fotografií:                                                    do 19. března 2015
Zasedání poroty:                                                   do  6. dubna  2015
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy:  16. května 2015
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 16. května až 14. června 2015
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.
Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz,
Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, 733 142 093, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
Svaz českých fotografů, e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz, www.fotonarodni.cz

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, září 2014

 

Přihláška
NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2015

Přihláška č.  (vyplní pořadatel)
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………
Adresa: ……………………....................................................................... PSČ .........................
telefon/mobil: ……………………………………….…….
e-mail .……………………………………………………
Datum narození:…………………………………………
KATEGORIE A01, A02, A1, A2   (nehodící se škrtněte)
Název soutěžního snímku nebo seriálu  /max 5 seriálů po 5 ks/
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………….…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIE B /B0/
Téma ……………………………………………......... Počet snímků ........................ /max 15 ks/
Jména autorů, názvy snímků /max 5 autorů po 3 snímcích/.....................................................
..……………...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Plný název kolektivu ……………………………………………………………………………….….
Kontaktní osoba ……………………………….. telefon........................e-mail.………………..…..
Adresa …………………………………………………......................… PSČ ………………......…

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje mohli vyhlašovatelé použít pro svou databázi.
V …………..………………… dne …….……...   ………………………………
     podpis

Poslední aktualizace: 25.05.2015

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací