Středisko kulturních služeb Svitavy

ČESKÝ VIDEOSALON 2016

Protokol krajského kola celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČR
63. Český videosalon 2016 – Pardubický a Olomoucký kraj
Kino Vesmír Svitavy, 29. dubna 2016      

       
 
Porota:  MgA. Gabriela Pavlovská,  MgA. Linda Vorlíčková,  MgA. Miloslav Kučera  

 

Seznam postupujících filmů na CSNFT:


Kategorie - dokument

2. cena  Nezůstaneš sama    Roman Mazánek  18´50
3. cena  Splněné přání    Petr Vorlíček    9´52
3. cena  Štukatér     Radim Janík   20´40

Čestné uznání bez postupu Chléb a srdce   Karel Kubišta  27´49

 

Kategorie - reportáž

1. cena   Jmelí 2015          Václav Šimek     3´50
2. cena      Studnicí jdou maškary    Láďa Dvořák  14´50
3. cena  Freeze     Václav Šimek    2´40

Čestné uznání s postupem     Příběh jedné lepičky  Bohuslav Cihla    3´30  

 

Kategorie - hraný film

2. cena  Natrium     Jiří Macháň a spol. 44´54
2. cena  Peřina      Dominik Kalivoda  10´15
3. cena  Pohlcen stínem    Lukáš Plaček  10´03 


Kategorie – videoklip

1. cena  Míříme vysoko    Dominik Kalivoda    5´07
2. cena  Balada o podzimní Rozkoši  Václav Šimek    2´40 
Čestné uznání bez postupu     Ztracený Marek   Petr Béza     3´38

Kategorie - experiment: neobsazena
Kategorie - animovaný film: neobsazena

 

Vyjádření poroty:
Potěšil zájem mladších autorů. Porota ocenila ve snímcích vyšší kvalitu střihu a kamery. Autoři dokumentů si pro své filmy vybírali zajímavé protagonisty. Porota konstatovala, že se v letošní krajské soutěži nevyskytly opravdu kvalitní filmy. Proto porota neudělila 1. místa ve dvou kategoriích. Snímek Václava Šimka Balada o podzimní Rozkoši přesunula porota z kat. experiment do kat. videoklip a snímek Bohuslava Cihly Příběh jedné lepičky z dokumentů do kategorie reportáž. Zcela absentovaly filmy animované a vlastně i experimenty.

Zapsala: Dagmar Schulzová, SKS Svitavy  dne 29. 4. 2016
 

                                                                                                              

 

 

Vážení a milí příznivci amatérského filmu!

Srdečně zdravím ze Střediska kulturních služeb města Svitavy a tímto také zvu do Svitav na krajské kolo soutěže amatérského filmu pro kraj pardubický a olomoucký: 63. Český videosalon 2016! 
Opět se sejdeme v kině Vesmír a Klubu Tyjátr, v Purkyňově ulici č. 17, i tentokrát v pátek - 29. 4.! V příloze posílám propozice soutěže, uzávěrka kola je 24. 4., čas začátku je 14 hodin, délka projekce je závislá na počtu poslaných snímků, zpravidla končíme kolem 20 hodiny.
Pokud byste potřebovali nocleh, můžeme zařídit na 1 noc ubytování.

Letošní propozice jsou jiné, speciální pozornost prosím věnujte přihlašování filmových snímků přes stránky filmdat.cz, podrobný popis postupu najdete jak na stránkách tak i v propozicích.
Milí autoři, zkuste prosím film zaregistrovat na těchto stránkách, bude to zjednodušení práce s přihlašováním filmů pro nás pořadatele i pro vás autory.

Teprve kdybyste si neporadili, můžete váš film poslat "klasicky" poštou nebo přes úschovnu. Všechny potřebné informace naleznete na těchto stránkách: www.filmdat.cz; www.artama.cz; www.klubcentrum.cz; www.kultura-svitavy.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi a s Vaší tvorbou, i případné dotazy.
Za Středisko kulturních služeb města Svitavy
Dagmar Schulzová
733 142 093, 461 535 220

SKS
Wolkerova alej 92/18
568 02  Svitavy

Ekonomické zajištění krajského kola ve Svitavách
Jen jeden člen autorského týmu bude mít hrazeny cestovní náklady. Účastnický poplatek v krajském kole ve Svitavách nebude vybírán. Občerstvení je zajištěno v budově kina, jako pozornost obdrží každý autor kupon na kávu a nápoj. Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek.

Hodnocení
Pořadatelé na základě návrhu odborné poroty udělí 1. cenu v každé kategorii. Při velkém množství kvalitních snímků mohou být některé ceny rozšířeny na 2. a 3. cenu nebo čestné uznání za dílčí složky filmu. Pořadatelé si vyhrazují právo při malém počtu snímků v kategorii některou cenu neudělit. K cenám budou náležet diplomy. Každý účastník obdrží účastnický list.

KALENDÁŘ SOUTĚŽE
1)     vyhlášení krajského kola leden 2016
2)     přihlášení do soutěže (s průvodními listy) do  24. dubna 2016
3)     termín konání soutěže 29. dubna 2016
4)     vrácení nepostupujících snímků do 10. května  2016,
        (autor si může snímek vyzvednout osobně po soutěži)

 

 

ČESKÝ VIDEOSALON 2016
63. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
17.–18. června 2016, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných mediích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol,
b) přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola a řádně vyplní průvodní list nebo provede registraci filmu a osoby na portále FILMDAT,
c) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
d) autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
e) přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací (průvodní list nebo registraci na portále FILMDAT) do termínu uzávěrky krajského kola jeho pořadateli,
f) souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže,
g) přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou soutěže minuta filmů,
h) z krajských soutěží můžou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let.

Soutěžní kategorie:
a) dokumenty,
b) reportáže a publicistika,
c) hrané snímky,
d) animované snímky,
e) experimentální snímky,
f) videoklipy.

Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Krajská kola
Propozice krajských kol a organizační a ekonomické zabezpečení včetně případných cen pro oceněné autory vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.
Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:

a) protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
b) všechny snímky oceněné porotou na 1. až 3. místě a doporučené filmy v jednotlivých kategoriích z každého kraje,
c) kompletně vyplněné průvodní listy všech soutěžních snímků

Pořadatel krajského kola má právo provést předvýběr.

Po uzávěrce krajské soutěže je krajský pořadatel povinen dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.
Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.
Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmějí upravovat znění celostátních propozic – kromě uzávěrky krajské soutěže a technických podmínek pro nosiče.
Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna, je 15. 5. 2016.

Republikové kolo
63. ročník CSNFT - Český Videosalon se koná 17.–18. 6. 2016 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 500 minut.
Porota CSNFT zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů rovněž prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Porotci soutěže stanoví bodovou nominaci snímků do 22. 5. 2016, následně porota zasedne 25. 5. 2016 a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 31. 5. 2016.

Udělené ceny na CSNFT ČV se nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně v NIPOS Praha.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
a) nemají řádně vyplněný platný průvodní list nebo registraci filmu a osoby na portále FILMDAT (včetně data narození autora),
b) nesplňují propozice soutěže,
c) nebyl dodán protokol z krajského kola.

Ekonomické zajištění
Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek. Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 10. 6. 2016. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

IV. HODNOCENÍ
Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Seznam porotců obdrží pořadatelé krajských kol e-mailem z NIPOS-ARTAMA Praha.
Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.
Odborná porota bude o přidělování cen rozhodovat ve veřejném hlasování po skončení projekce soutěžních filmů.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Fyzické nosiče
Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2016 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty
Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.

 

Počítačové formáty
Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2016 akceptovány níže uvedené formáty a kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.
Kontejnery: MPG, MP4, AVI
Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD – všech rozlišení, minimálně však 720x576.

Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Způsob distribuce

Fyzické nosiče
Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.
V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Počítačové formáty
FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení vyhlášeného krajským pořadatelem.
Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailovou adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

V případě, že film nebude přihlášen elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan průvodního listu).

U elektronicky zasílaných formátu používejte prosím níže uvedenou názvovou syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek.
Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, velkými písmeny a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu. V případě, že film přihlásíte do soutěže přes portál FILMDAT, není nutné přikládat přihlášku. Tuto skutečnost označte v názvu souboru písmenem „F“ na konci názvu filmu. Filmy s „F“ na konci musí být zaregistrovány na portále FILMDAT a jeho prostřednictvím musí být film přihlášen do krajského kola.

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream a jakýchkoliv podobných nebudou stahovány a akceptovány.

Možnosti přihlašování filmů

1) Portál FILMDAT
Při využití tohoto způsobu není nutné vyplňovat průvodní list. Autor (pokud tak už neučinil v minulosti) film a svou osobu pečlivě a úplně zaregistruje a poté prostřednictvím přihlašovacího dialogu přihlásí film do soutěže.

2) Vyplnění elektronické verze průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří svůj film budou posílat elektronicky a nevyužijí možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu, nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou.

3) Papírová forma průvodního listu
Tato varianta je pro autory, kteří svůj film budou posílat pozemní poštou a nevyužijí možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně ho vyplní a zašle spolu s nosičem pozemní poštou nebo zásilkovou službou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem

Bližší informace:
FILMDAT – Jaroslav Šika, 602 458 782, sika@seznam.cz
JBS STUDIO, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz

VI. Závěrečné ustanovení
V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen.
Propozice, přihlášky (příklady přihlašování filmů na www.filmdat.cz ) a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz  www.artama.cz  www.klubcentrum.cz

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2015

 

Seznam krajských soutěží neprofesionální filmové tvorby v České republice 2016.

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Tachov
2. dubna 2016 – Kino Mže
Kontakt: Městské kulturní středisko, Alena Mautnerová, Náměstí Republiky 119, 347 01 Tachov,
tel.: 374 722 210, 374 630 003, e-mail: mautnerova@mkstc.cz
www.mks.tachov.cz

ZLÍNSKÝ,  MORAVSKOSLEZSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kroměříž
8.–9. dubna 2016 – Dům kultury, Tovačovského 2828
Kontakt: Ladislav Františ, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž,
tel.: 603 379 000, e-mail: ladislav.frantis@gmail.com 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Nové Město nad Metují
16. dubna 2016 – KINO 70, Boženy Němcové 720
Kontakt: IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
Ondřej Krejcar, Brněnská 375/2, 500 12 Hradec Králové,
tel.: 773 133 744, e-mail: film@impulshk.cz
www.impulshk.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha
23. 4. 2016 – Kino MAT
Kontakt: Petr Lášek, Jasmínová 2693/45, 106 00 Praha 10,
tel.: 773262837, e-mail: petrlasek@post.cz

PARDUBICKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Svitavy
29. dubna 2016 – Kino Vesmír, Purkyňova 17
Kontakt: Dagmar Schulzová, SKS města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
tel.: 733 142 093, 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
www.fabrikasvitavy.eu  www.kultura-svitavy.cz

STŘEDOČESKÝ, VYSOČINA A JIHOČESKÝ KRAJ 
Zruč nad Sázavou
29.–30. dubna 2016 – Spolkový dům, 5. května 510
Kontakt: Městský úřad, odbor kultury, Martina Fialová, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 327 531 194, e-mail: kultura@mesto-zruc.cz;
Karel Tvrdík, Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 602 256 863, e-mail: paprsek.zruc@centrum.cz

ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
Ústí nad Labem
14. 5. 2016 – Národní dům
Kontakt: Marcela Bořutová, tel: 736 679 238, e-mail: borutova@ksul.cz ,
Ivo Renotiére, Nová 42, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 723 593 126, e-mail: ivo.reno@volny.cz


Seznam termínů krajských soutěží neprofesionální filmové tvorby v České republice 2016.

Tachov                                       2. 4. 2016
Kroměříž                               8.–9. 4. 2016
Nové Město n. Metují              16. 4. 2016
Praha                                        23. 4. 2016
Svitavy                                     29. 4. 2016
Zruč. Nad Sázavou           29.–30. 4. 2016
Ústí nad Labem                       14. 5. 2016

63. ČESKÝ VIDEOSALON
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
Ústí nad Orlicí
17.–18. června 2016
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Miroslav Tuščák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 958, 606 460 959, fax: 221 507 955, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz  www.filmdat.cz  www.cvu.cz
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Karel Pokorný, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí n. Orl.,
tel.: 465 521 047, 604 359 478, fax: 465 525 245, e-mail: info@klubcentrum.cz
www.filmdat.cz  www.artama.cz  www.klubcentrum.cz
Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2016

P Ř Í L O H A  k propozicím:

Český Videosalon
Krajské kolo Nové Město nad Metuji

Zlaté Slunce
Zemské kolo Dvůr králové nad Labem

Od letošního roku dochází k zásadní změně v organizaci všech kol této soutěže. Velká část změn se týká pořadatelů, kteří budou ve větší míře využívat možností internetu. Zásadní změnou pro letošní rok pro autory je způsob přihlašování filmů do soutěže. Jako pořadatelé bychom byli velice rádi, kdybyste prioritně využívali přihlašování filmů prostřednictvím portálu FILMDAT. Každé krajské i zemské kolo má ve své sekci na hlavní straně ve spodní části dialog k přihlášení filmu do soutěže.
K tomu, abyste mohli film do soutěže přihlásit přes FILMDAT je nutné, abyste sebe, jako autora i film důkladně a úplně zaregistrovali do FILMDATu. Autoři, kteří takto učiní, již nemusí vyplňovat Průvodní list.
Co je třeba k tomu, abyste mohli film zaregistrovat.

Založení správcovského účtu

První krok je zřídit si na FILMDATu svůj správcovský účet. Pod tímto účtem si pak budete spravovat svou osobu a všechny filmy. Návod, jak si tento účet zřídit najdete zde. Z důvodu napadání našich stránek hackery jsme byli nuceni systém registrace přesunout ze systému on-line na systém off-line. Což v praxi znamená, že potvrzení registrace neprobíhá automaticky a okamžitě, ale jednotlivé nové registrace potvrzujeme se zpožděním ručně, po ověření, že se nejedná o spam. Proto je třeba se nejprve zaregistrovat a teprve druhý den vkládat záznamy o osobách a filmech. Pokud již účet máte z minulosti, nový si nezřizujte a použijte ten již existující. Při této registraci je důležité zde uvést funkční e-mailovou adresu, protože na ní vám budou chodit informace o přijetí či nepřijetí filmů do soutěže.

Zaregistrování osobnosti (autora, ale i další členy štábu)

Druhým krokem je zaregistrování osoby. Návod na registraci osoby najdete zde. Zde je nutné uvést všechny údaje, včetně data narození. Vyplněny musí být minimálně ty kolonky, které jsou na průvodním listě. Údaje uvedené při registraci můžete zaškrtnout jako neveřejné, budou pak použity pouze pro potřeby pořadatelů a veřejně nebudou nikde prezentovány. Dokonce můžete zneveřejnit celý svůj záznam a pak jako osobnost nebudete vůbec na FILMDATu figurovat.

Zaregistrování filmu

Třetím krokem je zaregistrování filmu. Návod, jak se film zaregistruje je zde. Registraci filmu prosím udělejte poctivě a plně. Pro potřeby pořadatele je důležité mít k dispozici obrázky z filmů, které budou použity pro tiskové materiály a pro porotu. Stejně důležitá je i anotace filmu. Anotace prosím pište krátké a výstižné, ale nepopisujte celý děj. Pokud máte film již někde na internetu umístěn, tak nám tam uveďte adresu tohoto umístění.
Přihlášení filmu

Pro přihlášení filmu si najeďte na www.filmdat.cz, přihlaste se jako uživatel, který registroval film a vyberte v sekci Kalendář akcí nebo v bloku Uzávěrky soutěží příslušnou soutěž (krajské nebo zemské kolo), na kterou chcete film přihlásit. Na hlavní stránce ve spodní části je dialog, kde vyberete ze své kolekce film, který bude soutěžit a pak i kategorii, do které ho přihlašujete a kliknete na tlačítko Přihlásit. Podle potřeb jednotlivých pořadatelů se může po přihlášení filmu zobrazit další formulář s doplňkovými údaji, které pořadatelé budou potřebovat. Ten také vyplňte.

Zaslání filmu elektronickou cestou

Po přihlášení nezapomeňte film do soutěže fyzicky poslat. Je možné to udělat několika způsoby. Buď elektronicky, a to na vyhlášené ftp připojení nebo prostřednictvím datové služby www.uschovna.cz. Pokud film přihlásíte přes portál FILMDAT, nemusíte již posílat Průvodní list. Pokud film přes FILMDAT přihlášen nebude, nahrajte nebo pošlete spolu s filmem i řádně vyplněný Průvodní list. U Průvodních listů preferujeme elektronicky vyplněný soubor ve Wordu, ale je možné poslat i oskenovaný ručně vyplněný list. Pokud chcete ovlivnit i fotografii z filmu, kterou budeme prezentovat v tiskovýh materiálech a na internetu, tak jí zašlete také (v případě, že jste film i s obrázkem již nezaregistrovali na FILMDATu). Pro elektronické zasílání filmů, průvodních listů i fotografií prosím používejte níže uvedenou syntaxi názvů souborů.

Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, velkými písmeny a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu. V případě, že film přihlásíte do soutěže přes portál FILMDAT, není nutné přikládat Průvodní list. Tuto skutečnost poznačte v názvu souboru písmenem „F“ na konci názvu filmu. Filmy s „F“ na konci musí být zaregistrovány na portále FILMDAT a jeho prostřednictvím musí být film přihlášen do postupového kola.

Příklady:

Film: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU_F.mp4
Přihláška: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU.doc
Fotografie z filmu: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU.jpg

Cesty pro elektronické přihlašování filmů

FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení:

Pro Zlaté Slunce
ftp: ftp.filmdat.cz
Login: slunce@filmdat.cz
Heslo: zlate

Pro Český Videosalon
ftp: ftp.filmdat.cz
Login: videosalon@filmdat.cz
Heslo: cesky

Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailové adresy jbs@videostudio.cz a info@filmdat.cz.

Zaslání filmu pozemní cestou

Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2016 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora. Filmy i s kompletně vyplněným Průvodním listem zašlete na adresu vyhlášenou krajským nebo zemským pořadatelem.

Bližší informace:
FILMDAT, Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz
JBS studio, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz

Případné další dotazy směřujte do komentářů tohoto článku, kde najdete i odpovědi na zaslané dotazy. Rovněž je možné poskytnout podporu telefonicky. UPOZORNĚNÍ: Po napadání spamy jsme povolili vkládání komentářů jen registrovaným čtenářům. Před vložením komentáře se tedy nejprve přihlaste do FILMDATu.
Autor: Jaroslav Šika  
 

Poslední aktualizace: 02.05.2016

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací