Středisko kulturních služeb Svitavy

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2018

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2018
38. ročník

 

Zápis z jednání poroty
38. Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie
Svitavy 2018

                                                                                                             Svitavy 12. dubna 2018
Porota pracovala ve složení:

předseda     doc. MgA. Josef Ptáček
členové   PhDr. Věra Matějů
   PaedDr. Jana Bauerová
PhDr. Zuzana Školudová
MVDr. Rudolf Němeček
  

Tajemníci poroty Milan Sedláček, Dagmar Schulzová


Porota hodnotila:
Celkem zaslaných 899 snímků  od 182 autorů a 6 kolektivů. 
                              
kategorie    A001   39 snímků     21 autora
kategorie    A01   78 snímků     37 autorů
kategorie    A02   19 snímků    5 autorů
          kategorie    A1   542 snímky             80 autorů
          kategorie    A2   157 snímků           39 autorů      
          kategorie    B        64 snímky            6 kolektivů (36 autorů)
            

Porota uděluje ceny v tomto pořadí:

Kategorie A 001       
1. cena   Nikol Hospodářová  10 let Ve výtvarně 2, 3, 4     
2. cena   Petr Tomáš  12 let Disco na louce 2 a Chytej   
3. cena   Josef Schwarz  10 let Tichá stráž

Čestné uznání  Natálie Vítková 12 let Markét 2
          

Kategorie A 01       
1. cena   Tereza Hornová    Bolavá realita     
2. cena   Adéla Duchatschová  Opuštěný skleník 1, 2, 4
3. cena   Adéla Duchatschová  Žaluzie

Čestné uznání  Natálie Mohylová            Perfekcionista, Loajální skeptik, Ochránce, Mediátor
Čestné uznání  Tereza Roštlapilová  Noční město 3, 4


Kategorie A 02
Čestné uznání  Karolína Hladká  Ve výloze, Odraz, Pruh, Dole

 


Kategorie A1
1. cena      Anna Benešová  Mezi vzpomínkami 1, 3, 4, 5
2. cena   Mon Simek Fulková          Stěhování soukromé galaxie, Diamant velký jako Ritz
3. cena   Marcela Zuchová  Zasklená poesie 1-4

Čestné uznání   Petr Jílek   Vládce moří 2
Čestné uznání   Tomáš Lelek    Aeuronautica, Gól, I cesta může mít břízu
Čestné uznání   Tomáš Klika   Oceanus Pacificus 1


Kategorie A2
Čestné uznání   Eva Stanovská  Pod koněm 1-3


Kategorie B
1. cena     Fotoklub OMEGA   Příběh o pohybu a nehybnosti
   Hradec Králové


Další ocenění:

Cena SČF - vzpomínka na prof. L.Barana      Aleš Bernatík  Haló, je tu někdo? 1,2,4,5

Cena Fotofestivalu R. Zukala v M. Třebové    FK SŠ Brno – FM 2     Zastavený pohyb 6,7,9,10,15,16 

Cena Foma s.r.o. Hradec Králové          Kateřina Göttlichová Jako mravenci 1-4
     
Cena ZONER  PRESS                                      Eva Stanovská   Město v bílém

Cena IMPULS Hradec Králové            Kateřina Göttlichová Dáma s proužky 

Cena ředitelky MMG Mgr. B. Čuhelové      Jaroslav Mareš  Do zrcadla, Odcházím   
Cena starosty města Mgr. D. Šimka            František Novotný Kompozice I, II

Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra         Ján Bocko   Devadesát čtyři 1-2

 


Předseda     doc. MgA. Josef Ptáček 

Členové   PhDr. Věra Matějů
   PaedDr. Jana Bauerová
PhDr. Zuzana Školudová
   MVDr. Rudolf Němeček

 

Zapsali:        Milan  Sedláček,   Dagmar Schulzová

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2018
38. ročník

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z.s..


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE


Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.


II. PODMÍNKY ÚČASTI


1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se         považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to   

 znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)
     Kategorie A:
     A001: pro autory do 12 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
     A01: pro autory 12 až 18 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
     A02: pro autory do 12 až 18 let – téma „Můj osobní prostor“

Kategorie A001, A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 18 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky http://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Svoboda“

Kategorie B: kolektivy
Pro rok 2018 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: „Příběh o pohybu a nehybnosti“.

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů. 


5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.


6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.


7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.–6. nebudou do soutěže přijaty.


8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2019.


9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.


10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.


11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.


III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.
V kategorii B porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.
Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.
Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena Fotofestivalu Rudolfa Zukala Moravská Třebová,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO,
Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy.
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Vyhlášení soutěže      10. srpna 2017
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo  15. září 2017
Jmenování poroty  do 1. prosince 2017
Příjem fotografií předkolo A001, A01 a A02 (uzávěrka předkola) do 15. ledna 2018
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu  do 7. února 2018
příjem fotografií „na papíře“  do 10. března 2018
Hodnocení poroty  do 14. dubna 2018
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy:  12. května 2018
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách:  12. května až 10. června 2018


Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: msedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz
Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 733 142 093, 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz; schulzova.kultura@gmail.com
Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz, www.fotonarodni.cz

 

Přihláška


Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, červenec 2017

Poslední aktualizace: 19.06.2018

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací