Středisko kulturních služeb Svitavy

ČESKÝ VIDEOSALON 2017

Hodnocení krajského kola celostátní soutěže
neprofesionální filmové tvorby ČR - ČESKÝ VIDEOSALON 2017


Krajské kolo celostátní soutěže ČESKÝ VIDEOSALON 2017 proběhlo letos
28.dubna v kině Vesmír ve Svitavách. Po filmové produkci se tak jako vždy hodně
debatovalo. Organizátoři celé soutěže měli vše perfektně nachystáno, od projekce přes
ceny výhercům, nechybělo opět výborné občerstvení. Všude vládla příjemná nálada,
srdečně byli přivítáni nejen všichni členové poroty, jimiž letos byli MgA. Jaroslav Rásocha,
MgA. Ing. Roman Vávra a já, ale i tvůrci samotní.
Letos už za námi do soutěže bohužel nepřijel dlouholetý a úžasný filmař Bohuslav
Cihla, který nás a své blízké na podzim loňského roku na vždy opustil. Jeho rodině a
dobrému kamarádovi Petru Baranovi však vděčíme za to, že jsme mohli na soutěži
shlédnout jeho poslední snímek Chlapi na hoře, který se rozhodli dokončit a do soutěže
In memoriam přihlásit. Tomuto krásnému dokumentu o životě a práci v meteorologické
stanici na Lysé hoře jsme udělili 2. cenu v kategorii dokumentu. Cenu první si odvezl Petr
Baran za svůj autorský film o autistických dětech s názvem Maminky. Skrze emotivní
výpovědi maminek, které mluví o svých pocitech a zkušenostech, jak se s celou situací
vyrovnávají a jak vše zvládají, se Petru Baranovi podařilo velmi citlivým způsobem natočit
nádherný dokumentární film plný emocí, ale i nezbytných informací, týkajících se této
problematiky. Úžasná práce! 3. místo získal snímek Ve Zlaté uličce o drobných
řemeslnících od autora Karla Kubišty.
Kategorie dokumentu byla co do kvality i počtu snímků jednou z nejsilněji
zastoupených kategorií a také jediná, ve které jsme udělili všechna tři místa. Nutno ale
zmínit, že i přes ne příliš velké množství filmů (15) se letos podařilo obsadit a také ocenit
úplně všechny kategorie soutěže, včetně kategorie animované. Té se zúčastnil Stanislav
Šustr se svým filmem Castellorizon, kterému jsme udělili 1. cenu. Snímek využívá velmi
citlivé kreslené animace, vhodně pracuje s hudbou Davida Gillmoura, která je inspirována
řeckým ostrovem Kastelorizo, podle nějž nazval S. Šustr svůj snímek.
Tajemství Amazonie autora Václava W. Šimka je promyšlený, dobře natočený
videoklip s vlastním textem, který vtipně dotvářejí děti v nejrůznějších táborových
situacích. V průběhu celého klipu se objevují kreslené obrázky, které napomáhají ilustrovat
zpívaný text i charakter a náladu příběhu celého videoklipu. Tomuto snímku jsme bez
váhání udělili první cenu v soutěžní sekci videoklip.
V kategorii reportáž porota neudělila první cenu, druhou cenu získala Růžena
Bézová se snímkem Když malíři malují. Autorka se ve své reportáži zaměřuje na
množství rozmanitých detailů barev, štětců, malovaných objektů a soustředěných tváří
dětí, které pod pedagogickým vedením zkrášlují zeď u Základní umělecké školy v
Moravském Berouně. Na rozborovém semináři jsme se s autorkou shodli, že celé reportáži
by prospělo, kdyby byla o něco kratší. Podobný problém se stopáží byl i u jiných
soutěžních snímků.
Porota také udělila dvě čestná uznání s postupem do celostátního kola. Jedním
z nich je hraný snímek Pečeť zla od dvojice autorů J. Brokla a E. Diviškové, kterým se
podařilo vytvořit tajemnou náladu příběhu pomocí světelných atmosfér, vhodně volenou
hudbou a používáním zvukových efektů. Tvůrci také promyšleně pracují s postprodukčními
efekty, kterým přizpůsobují kamerové snímání i hereckou akci již při samotném natáčení.
Slabší částí filmu jsou však herecké výkony neherců, což je u amatérského filmu velmi
častým jevem. Někteří herci hůře artikulují, špatně intonují, repliky jsou těžko srozumitelné
a tím pak trpí i celkové vyznění díla.
Druhé čestné uznání s postupem získal experimentální snímek Pouť smíření od
autora Petra Barana, který připomíná vyhnání německy mluvících obyvatel z Brna. Autor
ve své obrazové básni, jak sám svůj experimentální snímek nazývá, prolíná naléhavou
violoncellovou zádušní mši s poutí smíření, experimentuje s černobílým a barevným
pojetím snímku a využívá dobové fotografie. Obrazová báseň poněkud utrpěla kamerovým
snímáním, ruční až reportážní kamerou i kompozicí některých výpovědí, což bylo
způsobeno především tím, že akce byla pro zaznamenání jedním tvůrcem časově příliš
náročná. Snímek měl však velmi dobrý dramaturgický nápad a je skvělé, že se autor
rozhodl zviditelnit právě takové téma.
Moje účast v porotě a setkávání s vámi tvůrci je pro mě vždy velmi inspirativní.
Fascinuje mě, s jakou chutí vybíráte a objevujete nová témata pro svá díla. Obdivuji vaše
nápady pro hrané i experimentální filmy, ale především vaši chuť stále tvořit a točit. Věřím,
že se tato tradice přenese i na budoucí mladší generace, které snad nepodlehnou pouze
sociálním sítím.
MgA. Linda Kubíková, PhD.
Členka poroty krajského kola CSNFT ČR Svitavy

 

 

 

 

ČESKÝ VIDEOSALON 2017

 

PROGRAM PROJEKCE

/data/userfiles/files/17 Program projekce.doc

PROTOKOL POROTY

/data/userfiles/files/17 protokol poroty.doc

SLOVO POROTY

/data/userfiles/files/Slovo poroty 17.doc

 

64. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
16.–17. června 2017, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných mediích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
b) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol,
c) přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola,
d) přihlásí film do krajského kola přes portál FILMDAT nebo zašle snímek v odpovídající kvalitě, fyzicky nebo elektronicky, do termínu uzávěrky krajského kola přímo jeho pořadateli,
e) autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
f) souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.

Přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou soutěže minuta filmů.
Z krajských soutěží mohou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let.

Soutěžní kategorie:
a) dokumenty,
b) reportáže a publicistika,
c) hrané snímky,
d) animované snímky,
e) experimentální snímky,
f) videoklipy.

Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Krajská kola
Propozice krajských kol a organizační a ekonomické zabezpečení včetně případných cen pro oceněné autory vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.
V den uzávěrky krajské soutěže je krajský pořadatel povinen zkontrolovat registraci všech přihlášených filmů včetně průvodních listů na portále FILMDAT.

Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele (zástupci Filmdatu) celostátní soutěže tyto materiály:

a) protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
b) ostatní filmy, které nebyly zaslány přímo přes portál FILMDAT.

Pořadatel krajského kola má právo provést předvýběr.

Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.
Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmějí upravovat znění celostátních propozic – kromě uzávěrky krajské soutěže a technických podmínek pro nosiče.
Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna, je 7. 5. 2017.

Republikové kolo
64. ročník CSNFT – Český Videosalon se koná 16.–17. 6. 2017 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 500 minut.
Porota CSNFT zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Porotci soutěže stanoví bodovou nominaci snímků do 15. 5. 2017, následně porota zasedne 17. 5. 2017 (středa) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně nebo prostřednictvím informačního e-mailu Filmdatu do 24. 5. 2017.

Udělené ceny na CSNFT ČV se nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně v NIPOS Praha.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
a) filmy, které nebyly k datu uzávěrky krajských kol zaslány pořadateli, přihlášeny a registrovány prostřednictvím portálu FILMDAT, tzn. které nemají provedenou řádnou registraci filmu a autora v registru FILMDAT (vyplněny musí být všechny údaje uvedené na tištěném průvodním listě),
b) nesplňují propozice soutěže,
c) nebyl dodán protokol z krajského kola.

Ekonomické zajištění
Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek. Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 10. 6. 2017. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

IV. HODNOCENÍ
Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Seznam porotců obdrží na požádání pořadatelé krajských kol e-mailem z NIPOS-ARTAMA Praha.
Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.
Odborná porota bude o přidělování cen rozhodovat ve veřejném hlasování po skončení projekce soutěžních filmů.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Fyzické nosiče
Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2017 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty
Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.

Počítačové formáty
Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2017 akceptovány níže uvedené formáty a kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.

Kontejnery: MPG, MP4, AVI
Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD – minimální rozlišení 720 × 576.

Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Způsob distribuce

Fyzické nosiče
Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.
V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Počítačové formáty
FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení vyhlášeného krajským pořadatelem.
Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailovou adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

V případě, že film nebude přihlášen elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan průvodního listu).

U elektronicky zasílaných formátu používejte prosím níže uvedenou názvovou syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek.
Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, s velkým písmenem na začátku (ostatní malá) a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu.

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream, Vimeo a podobných nebudou pořadateli stahovány a akceptovány.

Možnosti přihlašování filmů

1) Portál FILMDAT
Všechny filmy aspirující na účast v krajském či celostátním kole musí být přihlášeny prostřednictvím portálu FILMDAT. Za tuto registraci primárně odpovídá autor filmu. Autor (pokud tak již neučinil v minulosti) film a svou osobu pečlivě a úplně zaregistruje a poté prostřednictvím přihlašovacího dialogu přihlásí film do soutěže. U filmů přihlašovaných a zasílaných přímo do krajských kol musí tuto registraci za autora provést pořadatel po předchozí dohodě s autorem.

2) Vyplnění elektronické verze průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele a svůj film budou posílat elektronicky. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu, nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou.

3) Papírová forma průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele a svůj film budou posílat na nosiči poštou. Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně ho vyplní a zašle spolu s nosičem poštou nebo zásilkovou službou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

Bližší informace:
FILMDAT, Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz
JBS STUDIO, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz

Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
Výměny nosičů v době mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!
Snímky, které nebudou splňovat stanovené technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny,.

VI. Závěrečné ustanovení
V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen.
Propozice, přihlášky (příklady přihlašování filmů na www.filmdat.cz) a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz, www.nipos-mk.cz a www.klubcentrum.cz

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2016


Seznam krajských soutěží neprofesionální filmové tvorby v České republice 2017

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Tachov
1. 4. 2017 – Kino Mže
Kontakt: Městské kulturní středisko, Alena Mautnerová, Náměstí Republiky 119, 347 01 Tachov,
tel.: 374 722 210, 374 630 003, e-mail: mautnerova@mkstc.cz, www.mks.tachov.cz

ZLÍNSKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kroměříž
7.–8. dubna 2017 – Dům kultury, Tovačovského 2828
Kontakt: Ladislav Františ, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž,
tel.: 603 379 000, e-mail: ladislav.frantis@gmail.com

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Červený Kostelec
8. 4. 2017 – Kino Luník, ul. Manželů Burdychových 367
Kontakt: IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
Ondřej Krejcar, Brněnská 375/2, 500 12 Hradec Králové,
tel.: 773 133 744, e-mail: film@impulshk.cz, www.impulshk.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha
22. 4. 2017 – Kino MAT
Kontakt: Petr Lášek, Jasmínová 2693/45, 106 00 Praha 10,
tel.: 721 421 700, e-mail: petrlasek@post.cz

PARDUBICKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Svitavy
28. dubna 2017 – Kino Vesmír, Purkyňova 17
Kontakt: Dagmar Schulzová, SKS města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
tel.: 733 142 093, 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
www.fabrikasvitavy.eu, www.kultura-svitavy.cz

STŘEDOČESKÝ, VYSOČINA A JIHOČESKÝ KRAJ 
Zruč nad Sázavou
28.–29. dubna 2017 – Spolkový dům, 5. května 510
Kontakt: Městský úřad, odbor kultury, Martina Fialová, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 327 531 194, e-mail: kultura@mesto-zruc.cz;
Karel Tvrdík, Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 602 256 863, e-mail: paprsek.zruc@centrum.cz

ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
Ústí nad Labem
6. 5. 2017 – Národní dům
Kontakt: Marcela Bořutová, tel: 736 679 238, e-mail: borutova@ksul.cz ,
Ivo Renotiére, Nová 42, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 723 593 126, e-mail: ivo.reno@volny.cz

 

Seznam termínů krajských soutěží neprofesionální filmové tvorby v České republice 2016.

Tachov                                      1. 4. 2017
Kroměříž                              7.–8. 4. 2017
Červený Kostelec                     8. 4. 2017
Praha                                        22. 4. 2017
Svitavy                                     28. 4. 2017
Zruč Nad Sázavou            28.–29. 4. 2017
Ústí nad Labem                         6. 5. 2017

64. ČESKÝ VIDEOSALON
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
Ústí nad Orlicí
16.–17. června 2017
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Miroslav Tuščák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 958, 606 460 959, fax: 221 507 955, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz, www.filmdat.cz, www.cvu.cz
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Karel Pokorný, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: Tomáš Fiedler 736 413 530, 606684449, fax: 465 525 245, e-mail: info@klubcentrum.cz
www.filmdat.cz, www.artama.cz, www.klubcentrum.cz
Uzávěrka soutěže: 7. 5. 2017

Poslední aktualizace: 25.05.2017

amatérský film

Vážení a milí příznivci amatérského filmu!

Srdečně zdravím ze Střediska kulturních služeb města Svitavy a tímto také zvu do Svitav na krajské kolo soutěže amatérského filmu pro kraj olomoucký a pardubický: 64. Český videosalon 2017! 
Opět se sejdeme v kině Vesmír a Klubu Tyjátr, v Purkyňově ulici č. 17, i tentokrát v pátek - 28. 4. uzávěrka kola je 22. 4.! V příloze posílám propozice soutěže, čas začátku je 14 hodin, délka celkové projekce je závislá na počtu poslaných snímků, zpravidla končíme kolem 20 hodiny.
Pokud byste potřebovali nocleh, můžeme zařídit na 1 noc ubytování.
Těšit se můžete na ověřené porotce, tentokrát ve složení – Linda Vorlíčková-Kubíková (kameramanka, režisérka), Jaroslav Rásocha (střihač, režisér) a Roman Vávra (režisér), všichni spolupracují s ČT.
Propozice jsou druhým rokem jiné, speciální pozornost prosím věnujte přihlašování filmových snímků přes stránky filmdat.cz, podrobný popis postupu najdete jak na stránkách tak i v propozicích.
Milí autoři, zkuste prosím film zaregistrovat na těchto stránkách, je to stejné jako vloni, bude to zjednodušení práce s přihlašováním filmů pro nás pořadatele i pro vás autory.
Teprve kdybyste si neporadili, můžete váš film s průvodním listem poslat "klasicky" poštou nebo přes úschovnu. Všechny potřebné informace naleznete na těchto stránkách: www.filmdat.cz; www.artama.cz; www.klubcentrum.cz; www.kultura-svitavy.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi a s Vaší tvorbou, i na případné dotazy.

Za Středisko kulturních služeb města Svitavy
Dagmar Schulzová
733 142 093, 461 535 220
SKS, Wolkerova alej 92/18, 568 02  Svitavy

Ekonomické zajištění krajského kola ve Svitavách
Jen jeden člen autorského týmu bude mít hrazeny cestovní náklady. Účastnický poplatek v krajském kole ve Svitavách nebude vybírán. Občerstvení je zajištěno v budově kina, jako pozornost obdrží každý autor kupon na kávu a nápoj. Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek.
Hodnocení
Pořadatelé na základě návrhu odborné poroty udělí 1. cenu v každé kategorii. Při velkém množství kvalitních snímků mohou být některé ceny rozšířeny na 2. a 3. cenu nebo čestné uznání za dílčí složky filmu. Pořadatelé si vyhrazují právo při malém počtu snímků v kategorii některou cenu neudělit. K cenám budou náležet diplomy. Každý účastník obdrží účastnický list.
KALENDÁŘ SOUTĚŽE

1)     vyhlášení krajského kola únor 2017
2)     přihlášení do soutěže (s průvodními listy) do  22. dubna 2017
3)     termín konání soutěže 28. dubna 2017
4)     vrácení nepostupujících snímků do 10. května  2017,
        (autor si může snímek vyzvednout osobně po soutěži)

Adresa pro el. zasílání filmů: ftp: ftp.filmdat.cz, Login: videosalon@filmdat.cz , Heslo: cesky
nebo  www.uschovna.cz  na e-mailové adresy: videosalon.svitavy@email.cz, případně  jbs@videostudio.cz  a info@filmdat.cz.  

 

 

Poslední aktualizace: 15.03.2017

zpět

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací